Aktualności

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU RĘCZNEGO W POJAZDACH NALEŻĄCYCH DO FIRMY OLIWIABUS.

1. PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego w pojazdach należących do firmy OLIWIABUS, zwany dalej „Regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób oraz bagażu w autobusach.

W przypadku zmiany trasy przejazdu obsługa pojazdu obowiązana jest do poinformowania o tym pasażerów.

2. PRZEWÓZ OSÓB

§1

Wsiadanie do pojazdu dozwolone jest tylko pierwszymi drzwiami na przystankach po zatrzymaniu się pojazdu. Przy wsiadaniu pasażer obowiązany jest okazać kierowcy bilet okresowy, dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego lub zakupić bilet jednorazowy.

§2

Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

 • podczas ruchu pojazdu,
 • przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
 • po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

 • §3

  Pasażer podróżujący w czasie jazdy na stojąco zobowiązny jest trzymać się poręczy.

  §4

  Pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc siedzących mają:
 • osoby z dzieckiem na ręku,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby starsze oraz niepełnosprawne.

 • §5

  Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób nie stosujących się do Regulaminu, osób uciążliwych oraz zagrażających porządkowi.

  §6

  W pojazdach zabrania się:
 • otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
 • używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innego wyposażenia pojazdu, przeznaczonego do obsługi wyłącznie przez obsługę pojazdu,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 • wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • spożywania w pojeździe napojów alkoholowych, a także palenia w nim papierosów,
 • spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to przeszkadzać pozostałym pasażerom lub spowodować zabrudzenie pojazdu,
 • przebywania w pojeździe na łyżworolkach lub na wrotkach,
 • gry na instrumentach muzycznych,
 • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
 • wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych, lub mogących narazić innych pasażerów lub mienie – pasażerów albo przewoźnika - na szkody lub obrażenia,
 • zakłócania w jakikolwiek sposób spokoju obsługi pojazdu lub pasażerów

 • §7

  Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

  §8

  Zabrania się przewożenia w pojazdach:
 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia,
 • przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,
 • przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,
 • przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie Regulaminu lub odrębnych przepisów.

 • §9

  Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:
 • małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,
 • psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem). • §10

  Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

  §11

  W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień paragrafów 8-13 obsługa pojazdu może zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

  §12

  Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu

  3. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ORAZ ZASADY KONTROLI BILETÓW

  §1

  Bilety jednorazowe można nabyć wyłącznie u kierowcy pojazdu. Bilety okresowe można nabyć w stacjonarnych punktach sprzedaży podanych w taryfie opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

  §2

  W pojazdach stosuje się ulgi ustawowe (ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. nr 175 poz. 1440) oraz ulgi handlowe podane w taryfie opłat.

  §3

  Zasady postępowania w przypadku posiadania uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych podane są w taryfie opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

  §4

  Wykaz cen biletów jednorazowych oraz okresowych, a także przysługujących ulg znajduje się w taryfie opłat.

  §5

  I. Kontrola dokumentów przewozu osób lub bagażu prowadzona jest według zasad określonych w art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601, ze zm.).

  II. Osobami upoważnionymi przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy posiadający podczas kontroli identyfikator ze zdjęciem umieszczony na widocznym miejscu zawierający:
 • nazwę przewoźnika,
 • numer identyfikacyjny kontrolera,
 • okres ważności dokumentu,
 • zakres upoważnienia,
 • pieczęć i podpis wystawcy.

 • §6

  Pasażer upoważniony do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych obowiązany jest posiadać ważny bilet i/lub dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

  §7

  §7 W przypadku nie posiadania biletu podczas korzystania z naszych usług obowiązuje kara finansowa w wysokości 300 zł.W sytuacji braku dokumentu uprawniającego do przejazdu z danym biletem obowiązuje kara w wysokości 50 zł. W sytuacji naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej. w wysokości określonej w taryfie opłat.

  §8

  W razie odmowy zapłacenia należności przewozowych lub opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera.
  1. W razie niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają zgodnie z prawem uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
  2. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę do której nie należy, kontroler ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji wraz z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

  §9

  Pasażer, który wniósł opłatę za przejazd, a nie otrzymał biletu, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu w siedzibie przewoźnika. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu nieposiadania biletu pasażer obowiązany jest do podania swoich danych osobowych i podpisania raportu zgłaszającego naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem.

  §10

  W razie spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy jego przebiegu bez uzasadnionej przyczyny, obsługa pojazdu lub inna osoba uprawniona przez przewoźnika wzywa sprawcę do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie.

  §11

  Pasażer zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, ma prawo – jeżeli przewidziane zostało to w taryfie opłat, do wniosku o umorzenie jej części, lub odroczenia jej spłaty, lub rozłożenia na raty, na zasadach opisanych w taryfie opłat.

  §12

  Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w §10, nie zwalnia sprawcy od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji przyjmuje przewoźnik w dni robocze w godz. 09:00 – 15:00 w swojej siedzibie przy ul. Gdańskiej 25b, 82-230 Nowy Staw, tel. 690 612 199, e-mail: oliwabus@wp.pl

  Home| Rozkład Jazdy | Regulamin| Kontakt |
  Wszystkie prawa zastrzeżone 2019